Transparentní radnice

 • Zveřejníme výše odměn za zastupování v orgánech obchodních společností a tyto výše odměn stanovíme usnesením zastupitelstva. Odměny zástupcům města nebudou vypláceny obchodními společnostmi s podílem města, nýbrž městem Litoměřice samotným.
 • Zakážeme přijímaní darů ze strany politiků a úředníků s výjimkou těch, které nelze ze společenských důvodů odmítnout a které mají propagační povahu a minimální hodnotu (např. kalendáře). Přijaté dary se stávají automaticky majetkem města, a pokud nezůstanou vystaveny, budou poskytnuty na charitativní účely.
 • Budeme chtít otevřený Radniční zpravodaj. Každý oficiální politický subjekt působící v Litoměřicích bude mít možnost svého oficiálního vyjádření k dění ve městě. Minimálně ½ strany každého čísla bude věnováno „dopisům čtenářů“.
 • Budeme akceptovat závaznost anket. Pokud je vyhlášena oficiální anketa, je její výsledek závazný. Pokud není akceptován, musí být oficiálně zdůvodněn v nejbližším čísle Radničního zpravodaje.
 • Budeme prosazovat zveřejňování všech faktur na internetu ve formátu - číslo faktury / datum / vystavil / předmět platby /částka.
 • Poskytneme data o provozu města v podobě tzv. otevřených dat (open data).
 • Cestou k odpovědnému hospodaření jsou maximálně otevřené veřejné zakázky a to s využitím moderních nástrojů, jako je internetová aukce. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny a občan tak bude mít okamžitý přehled kdo a za kolik o zakázku projevil zájem.
 • Zavedeme veřejné kalendáře uvolněných zastupitelů a začneme zveřejňovat záznamy z jejich služebních cest.
 • Účty města budou transparentní (tam, kde tomu nebrání ochrana osobních údajů), aby se občané pohodlně dostali k informacím o pohybech a stavech finančních prostředků, kterými město disponuje na svých účtech.

Komunikující a spolupracující radnice

 • Prosadíme férovost radničních periodik a webů ve stylu médií veřejné služby. Budou tedy dávat spravedlivý prostor i názorům opozice.
 • Budeme včas zveřejňovat informace o investičních záměrech a rozvoji města, pro jejichž projednávání budeme organizovat veřejná slyšení, ankety a projednávání investičních a jiných záměrů.
 • Všechny větší stavby a rozvojové záměry budeme projednávat s občany formou anket a veřejných slyšení.
 • Zajistíme přechod úřadů, škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných obcí na svobodný software. Tím úřad ušetří spousty peněz za komerční programy, které jsou dnes již lehce nahraditelné počítačovými programy, které jsou dostupné zdarma a i přesto zvládnou stejné funkce.
 • Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování. Díky těmto jednotným šablonám a svobodným formátům budou rozhodnutí zpracovávána rychleji.
 • Podpoříme volný přístup k internetu ve veřejných prostranstvích i domácnostech.
 • Budeme pořádat pravidelná setkání s občany i pravidelnou online komunikaci.
 • Při komunikaci s občany budeme používat obecně srozumitelný jazyk, nikoli úřednický slang.
 • Budeme usilovat o širší spolupráci obcí s občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi. I tyto skupiny obyvatel by měli mít své zastoupení v odborných komisích, připravujících návrhy pro zastupitelstvo a kontrolujících jejich činnost.
 • Navýšíme  participativní rozpočtování na 1 milion Kč a zavedeme participativní rozpočtování do škol.
 • Podpoříme vznik rychlých grantů k podpoře dalšího rozvoje občanské společnosti.
 • Budeme zavádět chytrá řešení z oblasti tzv. “chytrých měst” (smart cities) pro lepší monitoring dopravy a ovzduší, strategického rozvoje nebo značky města.
 • Provedeme revizi obecně závazných vyhlášek a zrušíme ty, jejichž dodržování již není společensky potřebné, nebo nebylo a není jejich dodržování vynucováno.
 • Úplné podklady na zasedání zastupitelstva zveřejníme s dostatečným časovým předstihem, aby se s nimi mohl každý včas seznámit a uplatnit k nim své případné připomínky. Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.
 • Podpoříme skutečné místní referendum, které dovolí občanům rozhodovat i o důležitých tématech (rozpočet, odvolání apod.) Vyhovovat budeme i návrhům na vyhlášení referenda s menším počtem podpisů v petici, než jaký zákon požaduje.
 • Budeme se zabývat všemi peticemi a stížnostmi, které občané našim zastupitelům pošlou.

Odpovědné hospodaření

 • Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu každodenního života občanů, přinesou základní vybavenost pro všechny, zbaví zanedbanosti obecní majetek a infrastrukturu.
 • Provedeme důslednou kontrolu hospodaření firem a organizací města.
 • Pro nakládání s městským majetkem a jeho dlouhodobý rozvoj vytvoříme strategické dokumenty.
 • Budeme prosazovat hromadný nákup zboží a služeb, u nichž lze dosáhnout množstevních slev. Podpoříme elektronické aukce, a to i pro příspěvkové organizace.
 • V oblasti veřejných zakázek budeme uplatňovat i sociální a ekologická kritéria.
 • Na větší investiční akce budeme vypisovat architektonické soutěže.
 • Snížíme byrokracii využíváním moderních technologií. Časté neefektivní najímání úředníků považujeme za jev, který jen uměle udržuje zaměstnanost a ztěžuje podnikání.
 • Obec by si měla vytvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic pro důležitý rozvoj jejích částí. K schodkovému rozpočtu by mělo docházet jen výjimečně. Zadlužování našich dětí považujeme za nepřístojné.
 • Zajistíme, aby Litoměřice měly aktuální soupis (případně mapu) městského majetku a hlavně varianty strategie s jeho nakládáním, jehož součástí bude i seznam nevyužívaných městských pozemků a budov. Chceme umožnit a podporovat jejich alternativní využití, a to i krátkodobé. Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu komunikací a veřejných prostorů, aby bylo možné srovnávat různé části a optimalizovat investice a opravy.
 • Rozpočty města budeme poskytovat v otevřeném formátu na webu formou rozklikávacího rozpočtu, který bude jednoduchou a pohodlnou cestou, jak občany s hospodařením obce seznámit.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

 • Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků - zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkání podnikatelů a dalšími kroky.
 • Zavedeme skutečné farmářské trhy ve městě pro farmáře z našeho kraje.
 • Podpoříme všechny efektivní způsoby spolupráce škol a podnikatelské sféry.
 • Dáme přednost revitalizaci a novému využití nevyužívaných území (tzv. brownfieldů) před zastavováním volné krajiny průmyslovými zónami.
 • Podpoříme k přírodě šetrné druhy cestovního ruchu a propagace města navenek.
 • Budeme udržovat komunikaci s podnikateli a zaměstnavateli jako odpovědnými partnery města.
 • Obec pomůže absolventům i nezaměstnaným získat novou práci.  Obec by měla spolupracovat s obvody obce i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Odmítáme umělou tvorbu pracovních míst, namísto toho upřednostňujeme rekvalifikaci dle individuálních schopností.

Kvalita života ve městě

 • Prosadíme opatření, která zlepší kvalitu ovzduší a životního prostředí. Uvědomujeme si rozmanitost a často protichůdnost potřeb jednotlivých složek města, jsme ale přesvědčeni, že kvalitní životní prostředí se dá budovat i malými kroky. Budeme chránit a prosazovat takový rozvoj veřejných prostor, který bude prospěšný lidem i přírodě.
 • Dohlédneme na kvalitní veřejné služby, jejichž hlavním cílem by měl být v první řadě zájem občanů, nikoliv zisk. Zavírání místních škol, pošt, knihoven, či zanedbání silnic považujeme za důsledek špatného hospodaření.
 • Nesouhlasíme s nadměrným používáním bezpečnostních kamer, které mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví apod.), čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování.
 • Formou drobných grantů vyzveme studenty uměleckých oborů spolky a školy k oživení veřejného prostoru. Odstraníme byrokracii spojenou s udělováním těchto grantů.
 • Na webu města zavedeme sekci, kde budou přehledně zobrazeny všechny plánované investice a stavební záměry města včetně informací o nich.
 • V rozvoji města se zaměříme na regeneraci a znovuoživení areálu kasáren Pod Radobýlem a Dukelských hrdinů, aby se staly plnohodnotnou a živou součástí našeho města.
 • Zavedeme efektivní sociální práci k prevenci kriminality s cílem zamezit těmto jevům v určitých lokalitách města.

Životní prostředí

 • Budeme se zabývat programy ochrany ovzduší, včetně podpory ekologického vytápění v rodinných a bytových domech.
 • Budeme pečovat o zeleň jako o klíčový prvek pro kvalitu ovzduší. Zabráníme zbytečnému kácení stromů. Budeme volit takové ošetřování městské zeleně, aby bylo co nejmenší ekologickou zátěží.
 • Budeme omezovat vznik odpadu pomocí environmentálně příznivého provozu radnice a organizací či firem patřících pod město.
 • Budeme podporovat třídění odpadu.
 • Podpoříme budování lokálních a komunitních kompostovacích programů a kompostérů.
 • Chceme se dlouhodobě zabývat tématem zeleně v Litoměřicích. Jednou z našich programových priorit je podpora tvorby zelených prostor, parků a parkově upravených ploch, na vytipovaných místech města. Naším záměrem je nechat zpracovat projekt ozelenění areálu nemocnice, rozčleněný do etap s ohledem na možnosti rozpočtu města.
 • Podpoříme iniciativu občanů v péči o zeleň a úpravy veřejného prostoru v okolí jejich vlastních domů. Město bude poskytovat odbornou a materiální pomoc skrze drobné granty.
 • Dohlédneme na efektivnější a častější čištění ulic (s důrazem na hlavní komunikace) a zavlažování hlavních komunikací v době sucha.

Bezpečnost

 • Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.
 • Podpoříme komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.
 • Zajistíme bezpečnější cesty dětí do škol (ve spolupráci s neziskovými organizacemi).
 • Zavedeme efektivní sociální práci k prevenci kriminality, s cílem zamezit těmto jevům v určitých lokalitách města.

Školství a podpora rodin s dětmi

 • Podpoříme dostatečnou nabídku předškolních zařízení, které umožní pestrou nabídku pedagogických přístupů a poskytnou zázemí pro výchovu a vzdělávání v prvním sedmiletí dítěte podle nejmodernějších poznatků vývojové psychologie.
 • Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení.
 • Zasadíme se o vybudování moderního skate-parku podle vzoru jiných měst, s cílem vytvořit volný mezigenerační prostor pro sport, zábavu, soutěže a akce.
 • Budeme podporovat kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních.
 • Pomůžeme školám zvyšovat rozmanitost nabídky školních vzdělávacích plánů.
 • Zlepšíme vybavení dětských hřišť a jejich zajištění před vandalismem a znečišťováním, vybavíme je i netradičními a didaktickými herními prvky.
 • Zajistíme vytvoření dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních.
 • Podpoříme účast mládeže na veřejném dění.
 • Podpoříme školy při zajišťování asistentů do běžných škol pro děti s postižením.
 • Podpoříme rozvíjení tzv. průřezových témat rámcových vzdělávacích programů na základních školách (tedy mediální výchovu, multikulturní výchovu, environmentální výchovu či výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech), dále pak podpoříme výuku vedoucí ke zvýšení finanční a počítačové gramotnosti a zkvalitnění jazykové přípravy žáka.
 • Budeme spolupracovat a podporovat mateřská centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti.
 • Chceme zvýšit možnosti ředitelů v rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy.
 • Podpoříme celoživotní vzdělávání formou kroužků a kurzů pro všechny věkové skupiny obyvatel. Tomu dopomohou volně šiřitelné studijní materiály vytvořené na školách, které rovněž poskytnou zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.
 • Chceme podporu psychologického vzdělávání v rámci škol. To by mělo být založeno na spolupráci se školami a nabídce přednášek aktuálními pro žáky potýkajícími se s vlastní úzkostí, depresí, s rozvodem rodičů apod.
 • Budeme se snažit vytvořit podmínky pro vznik Centra duševního zdraví.

Kultura a sport

 • Podpoříme kulturní rozmanitost, zejména podporou menšinových a nekomerčních druhů kultury formou otevřených transparentních grantových řízení.
 • Podpoříme začínající a inovativní kulturní akce i společenské aktivity s širším přesahem do života komunity.
 • Podpoříme aktivní využití volného času  a sportování mládeže. Prioritou financování sportu má být sportování mládeže a aktivní sportovní vyžití všech skupin obyvatelstva.
 • Zavedeme odpovědné financování kultury a sportu v podobě transparentního rozdělování grantů na kulturu a sport s vyváženým dopadem dle sociálních, genderových, nebo věkových skupin.
 • Zajistíme odpovědné nakládání se sportovišti a kulturními zařízeními v majetku obcí a jejich maximální zpřístupnění všem skupinám občanů.
 • Nabídneme neobývané či jinak neužívané prostory ve vlastnictví města k využití na nekomerční kulturní a komunitní projekty.
 • Prioritou je pro nás podpora nevýkonnostního sportování a sportovních přípravných odděleních.

Doprava

 • Auta z města nezmizí. Není možné náměstí úplně zavřít, chceme-li jej zachovat živé a prosperující. Navrhneme ale takové potření, které zajistí, aby si auta zbytečně nezkracovala cestu náměstím i k jinak dobře dostupným bodům.
 • Rozpracujeme projekt metropolitní sítě v Litoměřicích. Mnoho organizací pod správou města vyžaduje rychlé propojení, ale neexistuje koncepce, která by definovala stavbu informační infrastruktury v rámci města a přilehlých organizací.
 • Budeme prosazovat, aby vhodné pozemní liniové stavby v litoměřickém katastru byly předem připraveny na instalaci informační infrastruktury, zejména chrániček optických tras, nebo přímo instalací optického propojení tam, kde to bude vhodné.
 • Radobýl se stal významným turistickým místem, ale pěšky je to téměř nebezpečné. Silnice do Michalovic je úzká, se zarostlými zatáčkami a pro chodce je v podstatě nebezpečná. Zřízení chodníku pro pěší vidíme jako nutnost. Využijeme a upravíme pozemek města pod Radobýlem. Opravíme turistický mobiliář a dodáme texty a fotografie na informační tabule.

Cyklodoprava

 • Při plánování dopravních staveb je třeba počítat i s cyklisty. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle neskončily.
 • Pro zlepšení komfortu cyklistů si klademe za cíl zvýšit počet stojanů na kola zejména ve frekventovaných částech obce, umožnit přepravu kol v rámci MHD, podpořit vznik půjčoven a opraven (servisů).

Cestovní ruch

 • Vypracujeme pravidla na umisťování reklam v historické části města a budeme dohlížet na vizuální stránku městské památkové zóny, která je často narušována předzahrádkami, reklamními stojany a vývěsními štíty.
 • Vnímáme důležitost udržování kulturních a přírodních památek, jakožto bohatství obce. Chceme o nich informovat na webu obce i na encyklopedii Wikipedie. Naší prioritou je udržování a zlepšování jejich přístupnosti.

Naši lidé

 • Lenka Simerská

  Lenka Simerská

  Nestačí se dívat a pak kritizovat. Na mnoho věcí nestačí ani být občansky aktivní. Pokud chceme něco změnit, je potřeba použít politické nástroje. A proto kandiduji. Litoměřice mají obrovský potenciál být moderním, čistým a zdravým městem. Bohužel ale v mnohém zůstává u slov. Jsem aktivní ve veřejném prostoru poměrně dlouho. Zajímá mě, jak žijeme, co dýcháme, co jíme, jak rodíme a vzděláváme děti, jaké máme podmínky k práci. Pro město chci nabídnout svoje zkušenosti i odbornost.
 • Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  Věřím, že Litoměřice dokáží být místem pro spokojený život obyvatel všech věkových kategorií a proto by každá takováto věková skupina měla mít v našem zastupitelstvu své zastoupení. Můj nízký věk mě zvýhodňuje v tom, že se pohybuji mezi mladými Litoměřičany, znám jejich problémy a tužby s městem spojené a chtěla bych tak být spojkou mezi nimi a vedením města. Jsem přesvědčená, že mladí jsou budoucností našeho města a měli by tak dostat podíl na místním rozhodování.
 • Renata Vášová

  Renata Vášová

  Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit - tam bychom měli město směřovat.