Tutlání pravdy o nemocnici

03. 04. 2019
Tagy
Tutlání pravdy o nemocnici
Tutlání pravdy o nemocnici

V souvislosti s řadou nevyjasněných bodů ohledně dalšího nakládání s litoměřickou nemocnicí jsme se rozhodli využít práva na svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. a získat od Městského úřadu klíčové informace, které se k případu vztahují. Ze zaslaných odpovědí vzešlo, že jednání Rady města, ve kterém byl schválen onen bod o vypracování studie na prodej 100% akcií Nemocnice Litoměřice a.s., o kterém jsme vás informovali v předešlém týdnu, se účastnili Mgr. Petr Hošek (Severočeši Litoměřice), PhDr. Filip Hrbek (ODS), Mgr. Karel Krejza (ODS), MUDr. Petr Kubec (nestraník, v radě za ODS), Ing. Radek Lončák MBA (ODS) a Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice). Sporný bod nebyl dle informací na řádném programu, nýbrž byl dodatečně doplněn 6. 3. 2019 již jmenovaným 1. místostarostou Mgr. Karlem Krejzou (ODS).

Mimo jiné jsme si rovněž zažádali o podkladový materiál k předmětnému usnesení, kterým byla bodová zpráva Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s., která vnáší do případu další řadu zajímavých informací. Klíčové je zejména její sdělení v kapitole věnující se oné Radou města zamýšlené alternativě prodeje 100% akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. partnerovi. Doslova totiž sděluje, že

nový jediný akcionář, resp. jím nominovaní členové orgánů Nemocnice Litoměřice, a.s., bude moci rozhodovat o dalším působení Nemocnice Litoměřice, a.s. bez možnosti Města Litoměřice ovlivnit, zda bude zachována zdravotní péče ve stávajícím rozsahu, resp. zda bude v nemocnici vůbec zachována zdravotní péče (nedojde-li např. ke stěhování).

Obavy, které tedy nyní kolují napříč obyvateli města, studie potvrzuje, nikoliv nevyvrací tak, jak činí současné vedení města v čele s ODS, zřejmě těžící z nedostatečné informovanosti občanů města.

I kdyby Rada města od tohoto postupu opustila a uchýlila se k další zmiňované alternativě, a sice k prodeji závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. partnerovi, i v tomto případě studie uvádí výstražné

Příjemcem finančních prostředků (ceny hrazené za závod) od partnera bude při převodu závodu přímo Nemocnice Litoměřice, a.s., Město Litoměřice v rámci této varianty neobdrží od partnera žádné finanční ani jiné plnění.

Poslední zamýšlenou alternativou je i původní plán, jehož již v minulosti zahájený proces byl však pro nesrovnalosti v koncestním řízením zastaven samotným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o pacht závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. partnerovi. Nicméně i vyjádření studie k této možnosti vylučuje neustále lživě omílaný benefit, že by město Litoměřice od partnera obdrželo finanční, nebo jiné plnění a dodává, že po zániku pachtu bude partner povinen závod vrátit Nemocnici Litoměřice, a.s. s tím, že na Nemocnici Litoměřice, a.s., přejdou pohledávky a dluhy, které k závodu náleží.

Rada města navíc 11. 3. 2019 uložila Karlu Krejzovi zajistit zadání vypracovat druhý znalecký posudek na ocenění 100% akcií nemocnice a to společnosti Ernst & Young, s.r.o. Tato společnost sídlí v objektu, který ještě v nedávné době vlastnila jedna z největších středoevropských investičních skupin PENTA přes firmu Florentim ASSET, a.s., a to až do doby, než byla na podzim 2018 prodána čínským vlastníkům.

Skupina Penta je známá především svou orientací na dlouhodobé investice do zdravotnictví a to zejména ve formě nákupu nemocnic. Nemocnice vlastní například ve Vrchlabí, Sokolově, Ostrově nad Ohří, Sušici či v Písku a zájem o provoz projevila i v případě naší nemocnice. V říjnu 2018 Penta zakoupila i nemocnici v pražské Bubenči, přičemž nedlouho poté vyjevila veřejnosti svůj záměr vystavit na jejím místě vilové domy a pacienty přesunout. Zejména tato skutečnost se v souvislosti s dalším sdělením studie, že

…nový vlastník závodu bude moci rozhodovat o dalším působení nemocnice bez možnosti Města Litoměřice a společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. ovlivnit, zda bude zachována zdravotní péče ve stávajícím rozsahu, resp. zda budev nemocnici vůbec zachována zdravotní péče

jeví skutečně varovně.

Podobný problém s nemocnicí řešilo i vedení města v Kadani v čele s Petrem Hossnerem (ODS), který tamní nemocnici přebíral v době, kdy na tom byla ekonomicky i personálně skutečně špatně. V oné době chtělo i kadaňské vedení najít pro kadaňskou nemocnici strategického partnera k pronájmu a zvažovali dokonce i úplný prodej špitálu. Město však nakonec bylo schopno nemocnici pomoci samo, přičemž pomohlo pouhé dosazení nového ředitele, aby se situace nemocnice výrazně změnila k lepšímu.

Pevně věříme, že současné vedení města Litoměřice přistoupí ke kadaňskému příběhu jako k inspirativnímu a nedovolí, aby byl v budoucnu provoz městské nemocnice ohrožen z hlediska rozsahu provozovaných služeb, které jsou v současnosti hojně využívány nejen Litoměřičany, a to zejména v době, kdy se v rámci celostátní srovnávací ankety neziskové organizace HealthCare Institute (HCI), která každoročně v rámci projektu Nemocnice ČR zjišťuje spokojenost zaměstnanců a pacientů v ambulantní i lůžkové sféře, umisťuje na výborných pozicích.

Odkazy

Žádost o podání informací

Zpráva - Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?