Komentář Kateřiny Stojanové: privatizace proti znaleckému posudku

23. 03. 2019
Komentář Kateřiny Stojanové: privatizace proti znaleckému posudku
Komentář Kateřiny Stojanové: privatizace proti znaleckému posudku

Rada města Litoměřice chce zjevně zprivatizovat městskou nemocnici. A nestydí se při tom zpochybňovat existující znalecký posudek, který jasně říká, že je to zbytečné.

Ze zasedání Rady města Litoměřice, které proběhlo 11. 3. 2019, vzešlo usnesení, které podniká další kroky zasahující do osudu městské nemocnice. Orgán města, v němž zasedají zástupci z ODS, Severočeši Litoměřice a Sport a Zdraví Litoměřice, stanovil podrobné rozpracování varianty, jak s nemocnicí naložit. Cestou by dle něj měl být prodej 100% akcií Nemocnice Litoměřice, a.s. vybranému partnerovi. Zároveň Rada města uložila místostarostovi Karlu Krejzovi (ODS), aby zajistil zadání na vypracování znaleckého posudku, který akcie ocení. Totoho úkolu by se dle města měla zhostit společnost Ernst & Young, s.r.o.

Potenciální prodej akcií je v řadě zásahů litoměřických politiků z jmenovaných partají již několikátým krokem, jak nemocnici dostat ze správy města. Celý proces přitom započal v květnu 2017, kdy Zastupitelstvo města schválilo převod nemocnice na akciovou společnost, aby v březnu 2018 bylo vedením nemocnice informováno o vypsání výběrového řízení na strategického partnera, se kterým chce uzavřít pachtovní smlouvu. Ta se od klasického nájemního závazku liší především tím, že strategickému partnerovi by bylo umožněno z nemocnice požívat její přinášející výnost (typicky finanční zisky). Již ono hlasování o převodu na akciovou společnost, ze stávající “příspěvkové organizace města”, však na Zastupitelstvu proběhlo tajným hlasováním, díky čemuž již není možné zpětně rozklíčovat, kdo a jak z tehdejších zastupitelů hlasoval. Právě z tohoto netransparentního důvodu odmítli na tehdejším hlasování participovat zástupci ze Strany zelených či hnutí ANO.

Ve smluvních podmínkách vypracované pachtovní smlouvy se nadále objevil další sporný bod, který vyvolává více obav, než důvěry v celý proces. Strategický partner se v ní totiž zavazuje zachovat zdravotní péči ve stávajícím rozsahu a kvalitě jen na 5 let. Část péče tak může po uplynutí tohoto poměrně krátkého období zmizet a lidé za ní budou muset jezdit jinam. V konečném důsledku tak zůstanou činná jen výdělečná oddělení a dojde naopak k uzavření těch, jejichž provoz se z finančního hlediska nevyplácí.

Brzo poté zahájené koncesní řízení se ovšem nesetkalo s úspěchem. Kvůli nedostatkům v jeho kvalifikační fázi ho zarazil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem bylo neprodloužení lhůty pro přihlášení, a to přesto, že došlo ke změně v zadávací dokumentaci, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Kvůli svým pochybením, které byly v přímém rozporu s rovnou antimonopolní soutěží, tak bylo vedení města nuceno podniknout alternativní kroky. A tím posledním je právě zmíněný prodej akcií.

Smysl celého procesu ale popírá znalecký posudek č. 2995-98/2017, které si město nechalo vypracovat v září 2017 a kterým často argumentuje jako dokumentem, který hraje ve prospěch jimi učiněných postupů. Text tohoto dokumentu však na několika svých místech hovoří o naprostém opaku slov vedení města.

V části, ve které se posudek zabývá makroekonomickým prostředím a predikcí, přímo uvádí:

“Celkový vývoj veřejných rozpočtů je díky konjuktuře soukromého sektoru pozitivní, přestože veřejné instituce pod vlivem zlepšujícího se hospodaření odkládají některé z dlouhodobého hlediska nutné reformy. Zároveň nemocnice patří do sítě zdravotnických zařízení zajišťujících základní zdravotní péči, proto i případé zpomalení ekonomické dynamiky českého hospodářství pravděpodobně může znamenat pouze krátkodobé až střednědobé zvýšení tlaku na udržitelnost příjmů než zásadní krátkodobou hrozbu existenci nemocnice. Z pohledu mikroekonomického prostředí proto nespatřujeme k datu ocenění výrazná rizika pro předpoklad pokračování dalšího podnikání obchodního závodu a užívání oceňovaného majetku.”

To znamená, že v době, kdy vedení města tlačilo na převod nemocnice na akciovou společnost, aby bylo možné jí pronajmout, potažmo prodat, nebyly k takovému kroku žádné závažné důvody, neboť tehdejší ekonomická situace ve skutečnosti stávajícímu provozu nemocnice “hrála do karet”.

V samotné finanční analýze nemocnice pak říká:

“Na základě výše uvedených závěrů lze konstatovat, že MNL dosahuje velmi nízké rentability, avšak přesto disponuje značnými (nevyužitými) finančními prostředky a téměř veškeré financování si zajišťuje vlastními zdroji. Tento způsob provozování běžného výrobního podniku by bylo dle našeho názorů možné hodnotit jako neefektivní. Je však třeba brátv úvahu i skutečnost, že se jedná o příspěvkovou organizaci, kde na veškerou činnost nelze vztahovat běžná ekonomická pravidla a pohledy, neboť primárním účelem jeního fungování je zajišťování potřeb systému veřejné zdravotní péče. V každém případě jsme neidentifikovali žádný faktor, který by při jinak standardním a běžném fungování MNL a příslušného obchodního závodu bránil pokračování činnosti i do budoucna.”

Ve své závěrečné části tak studie jasně hovoří o tom, že nemocnice je schopná fungovat efektivně i nadále. Nevylučuje případné změny a drobné reformy, nicméně ani v jenom případě nepřistupuje k radikálním řešením ve formě pachtu, či úplného prodeje, ke kterému se vedení města ale neustále v různých podobách uchyluje.

Nelze popřít, že ekonomika je natolik dynamická, že od roku 2017 se situace ohledně rozpočtu nemocnice mohla změnit. Potřebné kroky, na které se však nyní navazuje, byly učiněny v době, kdy jich nebylo třeba. Zvláštním se také jeví fakt, že od citované studie se opustilo a zažádalo se o vypracování posudku jiného. Je tedy zcela legitimní pochybovat o tom, zda-li skutečným záměrem k postupnému prodeji nemocnice je opravdu dobrý úmysl pragmatického hospodáře, či řada jiných, zákulisních důvodů. Litoměřičtí občané však nedisponují dostatečnými materiály, z jejichž dat by mohli sami posoudit a vyhodnotit, nakolik je situace nemocnice závažná. Radnice by tak měla sama usilovat o ztransparentnění celého procesu a jednoduchý přístup ke všem relevantním informacím, které se k případu vztahují. O zapojení široké veřejnosti do diskuze a osvětu ani nemluvě. Pokud se současné vedení města cítí dotčeno konspiračními teoriemi, které kolem současného stavu kolují, je jejich jediným viníkem.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?